Om företaget

Syntema i Arbrå AB


Syntema i Arbrå AB bildades 1975. Verksamheten startade i Arbrå för att inom närområdet ge hög servicegrad till mellanstora och mindre industrifärgsförbrukare, med färg från Beckers dåvarande industridivision.

I dag har Syntema i Arbrå utvecklats till en av de ledande sammarbets partnerna  för den produktmålande industrin.

Syntema förser industrier och lackerare med avancerade industriella ytbehandlings-lösningar, med avseende på trä, metall, rostskydd, lim, utrustningar mm.

Precis som för över 40 år sedan är hög servicegrad samt högt tekniskt kunnande ledstjärnan för Syntemas verksamhet. 

Kontakta Syntema i Arbrå AB du också vid nästa beställning.

Integritetspolicy

Kvalitetspolicy


Syntema I Arbrå förser företag som jobbar med avancerade industriell ytbehandling med material, service och tekniska lösningar. 
 
Vi skall:
 • Leverera färg, utrustning och teknik av högsta kvalitet. 
 • Vi skall erbjuda våra kunder utbildning inom all ytbehandling i vårt unika Teknikcenter för att säkerställa högsta kvalité och nöjdaste kunderna. 
 • Leverera färger och utrustningar som överensstämmer med kundens förväntningar och avtalade specifikationer. 
 • Vara den bästa leverantören av färger, tjänster och utrustning på vår marknad. 
 • Vi vill överträffa kundens förväntningar och vara bättre än våra konkurrenters alternativ. 
 • Engagera oss helhjärtat i kunden, genom bästa service och support skall våra kunder alltid vara nöjda och trygga. 
 • Sträva alltid efter att göra rätt från början genom att säkerställa kundens önskemål och behov innan leverans. 
 • Utveckla och anpassa våra arbetsmetoder efter nya rön och marknadens krav 
 • Föra en personalpolitik som prioriterar trivsel och samhörighet på arbetsplatsen och att den enskilda upplever egna initiativ som stimulerande. 
 • Utvärdera vårt sätt att arbeta och sträva mot ständiga förbättringar och utveckling, genom utbildning och återkommande personalmöten skall ständiga förbättringar alltid vara i fokus.

ARBETSMILJÖPOLICY

Syntema förser företag som jobbar med avancerad industriell ytbehandling med materiel, service och tekniska lösningar.
Vi skall vara en attraktiv arbetsgivare genom att skapa hög motivation och trygghet samt verka för att förebygga skada och ohälsa i arbetet.
 
Detta ska vi uppnå genom att:
 • Föra en personalpolitik som prioriterar trivsel och samhörighet på arbetsplatsen och att den enskilda upplever egna initiativ som stimulerande.
 
 • Vara en attraktiv arbetsgivare med låg personalomsättning och god dynamik.

 • Bedriva ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete samt rehabiliteringsarbete. Aktivt påverka så att friskvårdsbidraget nyttjas.
 • Identifiera, bedöma och förebygga arbetsmiljörisker i hela verksamheten
 • Vi accepterar ingen diskriminering vare sig det gäller ålder, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet och uttryck, politisk tillhörighet eller etnisk bakgrund.
 • Vi accepterar inte trakasserier eller kränkande särbehandling och tolererar inte att det förekommer på vår arbetsplats. Vi respekterar och accepterar varandras olikheter och gör allt för att ingen ska hamna utanför.
 • Varje medarbetare som tilldelas en arbetsmiljöuppgift ges tillräckliga kunskaper
 • Regelbundet samråda med medarbetare i arbetsmiljöfrågor, delaktighet i skyddsronder och personalmöten.
 • Ledningen har det totala ansvaret för brandskyddsarbetet och som också har till uppgift att se till att all personal får den information och den utbildning som är nödvändig, för att alla på ett säkert sätt ska kunna arbeta i företagets verksamhet.
 • Utvärdera vårt sätt att arbeta och sträva mot ständiga förbättringar och utveckling
 • Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt tillämpliga krav
 • Alla som är verksamma inom företaget har ansvar för att vårt arbetsmiljöarbete fungerar

Miljöpolicy 


Syntema i Arbrå förser industri företag som jobbar med industriell ytbehandling med materiel, service och tekniska lösningar.
Vi ska i vår verksamhet arbeta med ständiga förbättringar för att minska negativ belastning på miljön. Under året skall minst 3 protokollförda personalmöten hållas och där skall ständiga förbättringar alltid diskuteras.
En säkerhetsrådgivare är kontrakterad, där ingår en supporttjänst så att om någon vill fråga eller diskutera något inom miljöområdet så är det väl känt hos personalen.
Ledningen åtar sig att uppfylla de bindande och legala krav som åligger verksamheten.
Genom kunskap och engagemang hos alla anställda och genom att aktivt inhämta och sprida kunskap inom miljöområdet ska vi lyckas med vårt arbete att minimera skadliga miljöeffekter av vår verksamhet. Kraven på rätt kvalitet, bra arbetsmiljö och god konkurrensförmåga ska gå hand i hand med vår ambition när det gäller miljön.
På så sätt säkrar vi företagets framtid, samtidigt som vi arbetar för att minska vår negativa miljöpåverkan.

Övergripande miljömål

Syntema i Arbrå AB:s övergripande mål är att vi ska klarlägga vår verksamhet och införa rutiner som minimerar negativa effekter på miljön. Vårt miljöledningssystem bygger vi upp enligt modellen ISO 14000. Vi säkrar våra rutiner med hjälp av vårt kvalitetssystem enligt ISO 9001.

Våra anställda skall ha kunskaper om hur man på bästa sätt vårdar vår gemensamma miljö och vi ska alltid sträva efter att sprida våra miljökunskaper.